Sertailah Perjuangan Kami!

Saturday, 29 October 2011

10 HARI AWAL BULAN ZULHIJAH


           
  Bulan zulhijah merupakan salah satu ‘ Arba’atun Hurum’ (4 bulan yang memiliki kehormatan). Keberadaan 4 bulan ini telah disebutkan Allah S.W.T  dalam firmanNya, maksudnya: “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kesemuanya dalam ketetapan Allah di hari Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara (12 bulan) tersebut terdapat 4 bulan yang memiliki kehormatan…” [At Taubah:36].

Kemudian Rasulullah S.A.W menegaskan dalam sebuah hadis, maksudnya: “… 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang memiliki kehormatan. 3 diantaranya tiba berturut-turut iaitu zulaedah, zulhijah dan muharram. Sedangkan yang satu adalah Rejab merupakan bulan pilihan orang dari Mudhar dan terletak antara bulan Jumaada (jamadil akhir) dan Syaa’ban…” [riwayat Bukhari dan Muslim].

Apabila sesuatu itu mendapat kehormatan daripada Allah Yang Maha Mulia, maka kita sebagai hambaNya juga turut memberikan penghormatan kepada bulan tersebut. Barangsiapa mengagungkan atau menghormati sesuatu yang diagungkan Allah, maka dia akan memperoleh pahala dari sisi Allah ta’ala. Allah berfirman, maksudnya: Demikianlah (perintah Allah). Barangsiapa mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabnya (Tuhannya).”  [Al Hajj: 30].

Justeru, kita memuliakan bulan zulhijah kerana Allah telah memuliakannya dan itu adalah tanda kecintaan kita kepada Allah S.W.T.  Bulan  zulhijah tetap memiliki kemuliaan, sekalipun tidak sedikit diantara kaum muslimin yang belum mengerti atau peduli dengan hal ini.

10 Hari Awal Bulan Zulhijah

Diantara hari-hari dalam bulan zulhijah ialah 10 hari awal yang padanya memiliki keutamaan tersendiri. Rasulullah S.A.W bersabda, maksudnya:  “Tidaklah ada hari-hari lain yang amal soleh padanya itu lebih dicintai Allah daripada (amal soleh) di 10 hari (awal zulhijah) ini. ” Lalu mereka (para sahabat) bertanya: “Wahai Rasulullah, sekalipun amal soleh (di hari-hari lain) tadi adalah perang di jalan Allah?” 
Maka baginda menjawab,” Sekalipun amal soleh tersebut adalah perang di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berperang dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikitpun dari jiwa dan harta tersebut.” [Al Irwa’ 953. Lihat Al Bukhari].
-  Al Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata: “Yang jelasnya sebab keistimewaan 10 hari (awal) zulhijah kerana terkumpul induk ibadah padanya seperti solat, puasa, sedekah dan haji. Sedangkan keistimewaan tersebut tidak terdapat pada hari-hari lain.” [Fathul Bari]

As-Sheikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis tersebut yang terdapat dalam al-Bukhari, beliau berkata: “Hadits ini sifatnya umum, bahawa seluruh amal soleh di 10 hari tadi dicintai Allah S.W.T dan lebih utama daripada amal soleh di hari-hari lain. Hadis ini mencakupi segenap amal soleh seperti solat, sedekah, membaca al-Qur’an, zikir, puasa dan sebagainya …” [Syarh Bukhari].
Bahkan,  dalam sebuah kenyataan beliau membandingkan bahawa amal soleh di 10 hari (awal) zulhijah itu lebih dicintai Allah daripada amalan soleh di 10 hari akhir ramadhan. Bersamaan dengan itu, manusia telah lalai tentang hal tersebut. [Lihat asy-Syarh Mumti’].
Adapun Sheikhul Islam rahimahullah memperincikan perbandingan tersebut. Dalam pemerinciannya beliau mengatakan:” bahawa 10 hari awal zulhijah lebih utama daripada 10 hari akhir ramadhan. Sedangkan 10 malam akhir ramadhan itu lebih utama daripada 10 malam awal zulhijah”. [Lihat catatan kaki Al I’laam]. Wallahu a’lam

Hanya puasa pada hari ke-10 zulhijah sahaja memang bertepatan dengan hari raya Idul Adha dan puasa di hari Tasyriq (11,12 dan 13 zulhijah), maka kedua-dua puasa tersebut merupakan perkara yang dilarang  mengerjakannya pada saat itu.
Puasa Arafah

Dari Abu Qatadah r.a bahawa Rasulullah S.A.W  pernah ditanya tentang puasa arafah (9 zulhijah), maka baginda menjawab:  “(Puasa tersebut) penghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.” [riwayat Muslim].


Para pembaca yang budiman,
semoga Allah merahmati kita semua.  Hadis Abu Qatadah ini menerangkan keutamaan puasa di hari arafah (9 zulhijah) iaitu penghapus dosa yang lalu mahupun dosa yang akan datang. Yang dimaksud penghapus dosa yang akan datang adalah seseorang yang akan berpuasa arafah diberi hidayah untuk meninggalkan dosa atau diberi taufik untuk bertaubat setelah melakukan dosa.
Adapun yang dimaksud dosa dalam hadis Abu Qatadah tersebut adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Hal ini kerana dosa besar tidaklah dapat dihapuskan kecuali dengan taubat. Allah Ta’ala berfirman, maksudnya:  “Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kamu mengerjakannya, nescaya Kami (Allah) akan menghapuskan dosa-dosa kamu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (syurga) ” [An Nisaa’:31]

Faedah

1. Diharamkan bagi orang yang akan berkorban untuk memotong rambut,bulu, kuku atau kulit (khitan) pada tubuhnya sejak tanggal 1 -10 zulhijah atau sesudah menyembelih. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah S.A.W,  maksudnya: “Apabila telah masuk 10 hari awal zulhijah, sedangkan salah seorang diantara kamu ingin berkorban maka janganlah kamu memotong rambut, bulu atau kulit pada tubuhmu sedikitpun.” Dalam riwayat lain: “…dan memotong kuku pada tubuhnya.” [H.R Muslim].
Akan tetapi bila ternyata kuku orang yang akan berkorban tadi patah atau ada rambut/bulu yang tumbuh menganggu maka boleh dipotong [Lihat asy-Syarhul Mumti’].
2. Apabila orang yang akan berkorban tersebut ternyata melanggar larangan Nabi S.A.W tadi, maka penyembelihannya tetap sah namun dia berdosa sehingga wajib bertaubat dan tidak ada fidyah (tebusan) baginya. [Lihat asy-Syarh Mumti’ dan Al Mulakhash Al Fiqhi].

3. Jika seseorang itu baru berniat korban di tengah 10 hari awal zulhijah dan ternyata saat itu ia sudah memotong rambut/bulu, kulit atau kukunya maka larangan dalam hadis tadi berlaku sejak dia mulai berniat. [Lihat asy-Syarh Mumti’].
4. Larangan memotong rambut/bulu, kulit atau kuku tidak berlaku bagi anggota keluarga orang yang berkorban tadi atau tidak berlaku pula hal itu bagi orang yang semata-mata ditunjuk mengurus haiwan korban.[Lihat Syarh Bukhari].
Larangan Menzalimi Diri Sendiri di Bulan zulhijah

Dalam salah satu ayat al-Qur’an, Allah ta’ala berfirman: “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kesemuanya dalam ketetapan Allah di hari Dia menciptakan langit dan bumi. Diantara (12 bulan) tersebut terdapat 4 bulan yang memiliki kehormatan. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan tersebut.”  [At Taubah:36].

Ketika menyampaikan ayat ini dalam salah satu khutbah, as-Sheikh Muhammad bin Soleh Al-‘Utsaimin rahimahullah berkata: “Rab (Tuhan) kita  telah melarang kita untuk menzalimi diri kita sendiri pada bulan-bulan tersebut. Sedangkan larangan dari menzalimi diri sendiri itu berlaku untuk seluruh keadaan dan tempat (kita berada). Namun 4 bulan ini memiliki pengkhususan bahawa perbuatan zalim terhadap diri sendiri pada  4 bulan tersebut keadaannya lebih berat. Atas dasar itu Allah melarang dari membuat zalim pada bulan-bulan tersebut secara tersendiri.

Maka hendaknya kamu menghormati dan mengagungkan bulan-bulan tersebut. Jauhilah perbuatan zalim pada diri sendiri di bulan-bulan ini agar kamu beruntung. Lalu bila kamu bertanya: “Apa maksud perbuatan zalim terhadap diri sendiri?” Jawabnya: perbuatan zalim terhadap diri sendiri bentuknya ada 2 macam:

-1)         meninggalkan perintah Allah
-2)          melakukan larangan Allah

Itu semua adalah perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Jiwa itu merupakan amanah untukmu, sehingga kamu wajib menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.Teguhkanlah jiwamu untuk mengerjakan sesuatu yang merupakan kebahagiaan dan kebaikan bagi jiwa tersebut serta jauhkan ia dari sesuatu kesengsaraan dan keburukan baginya.” [Adh-Dhiyaa’ul Laami’ Minal Khuthabil Jawaami’].

Para ulama menyebutkan sebuah kaedah yang menerangkan bahawa amal soleh yang dikerjakan pada waktu atau tempat yang memiliki keutamaan akan dilipatgandakan pahalanya di sisi Allah. Sedangkan amal buruk yang dilakukan pada waktu dan tempat yang memiliki keutamaan akan dilipatgandakan dosanya di sisi Allah.
Natijahnya, sudah selayaknya untuk kita memberikan perhatian terhadap tuntutan agama dari  pekerjaan baik mahupun pekerjaan buruk di manapun kita berada,lebih-lebih lagi di tempat atau waktu yang memiliki kehormatan. Semoga dengan ini kita mendapat keuntungan dan kebahagiaan. Allahlah Dzat yang sentiasa kita mohon pertolongan.
Wallahu a’lam 
Sumber: Redaksi As Sunnah Madiun.wordpress.com
Ibnu Abdullah

No comments:

Post a Comment

Jom Ziarah

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...